Istoricul Bisericii ”Sfântul Nicolae”, Bogata

Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae Adresa: Satul Bogata, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi Preot paroh: Mișu Spiroiu

BISERICA ”SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BOGATA Sursa: https://lacasuriortodoxe.sf-esc.ro/protopopiatul-calarasi/455-bogata.html

ISTORICUL COMUNITĂŢII

Satul Bogata (cunoscut iniţial sub denumirea de Cureşti) este menţionat documentar pentru prima dată într-un document emis din cancelaria voievodului Neagoe Basarab, la 5 septembrie 1591. Acesta s-a aflat în componenţa comunei Rasa până în anul 1968, iar din acel an este sat component al comunei Grădiştea.

ISTORICUL PAROHIEI

Parohia Bogata a luat fiinţă prin dezlipire de la parohia Rasa, în baza ordinului 4710 din 18 decembrie 1928 al Episcopiei Constanţa, cu obligaţia ca locuitorii satului să-şi întreţină biserica şi preotul (parohie extrabugetară).

ISTORICUL BISERICII

În ceea ce priveşte anul construcţiei bisericii cu hramul Sf. Nicolae din parohia Bogata, acesta diferă de la un document la altul. Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei din anul 1810, precizează despre satul Bogata dimpreună cu satul Streini Gălăţui: ”Biserica au fost de lemn şi au ars-o turcii, cu hramul Mucenicul Gheorghie pă moşia mănăstirii Antim cu veşmintele lipsă şi cu cărţile lipsă, numai are un mineu peste anu. La aciastă biserică este slujitor: Popa Preda sin Slabu 35 ani, slabu la citire, neglobit, de neam rumânu, fecior de mirean şi s-au preoţit de preasfinţia sa mitropolitul Dositeu la anul cu leatul 1802, septembrie 19, pă numele satului Ciocăneştii şi nefiind alt preot la acestu sat l-au cerut sătenii prin ştirea protopopului plăşii, fără sinet la mână-i, s-au aşezat la acest sat Bogata, unde stă slujind şi acum....Dobre dascăl sin Slabu, 20 ani, cu citire de mijloc, neglobit, holtei, din neam rumânu, fecior de mirean, cu pecetluit cu leat 1810, iunie 15, de la duhovniceasca consistorie pă numele acestui sat.” [Diaconul Niculae M. Popescu, ,,Catagrafia Eparhiei Ungrovlahia” în anul 1810, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1914, p. 73. (în continuare se va cita Catagrafia 1810...).] În Anuarul Casei Bisericii din anul 1909 se precizează că biserica filială din satul Bogata e de zid, s-a clădit de la 1820-1826, s-a reparat în 1886 şi la ea serveşte provizoriu protos. Damaschin Popescu. [Anuar 1909, p. 64.] Anul 1826, ca an de zidire al bisericii este consemnat şi în lucrarea omagială dedicată Episcopului Gherontie, la 10 ani de păstorire a Episcopiei Constanţa. [10 ani de autonomie bisericească, p. 66.] Cele de mai sus sunt confirmate şi de textul PISANIEI: „Cu puterea Tatălui, cu vrerea Fiului şi cu Săvârşirea Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţiţă, ziditu-sa din temelie această sfântă biserică cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae în anul 1872 de obştea satului.” În anul 1876 a fost distrusă de un incendiu şi refăcută în anul 1878. Prima pictură a fost executată în anul 1959 şi refăcută în întregime în anul 1991 de către pictorul Niţescu Vasile din Bucureşti. Cu osteneala credincioşilor şi a preotului suplinitor Pruncu Emanuel. Reparaţia pereţilor exteriori a fost făcută în anul 1996, iar restaurarea picturii a fost săvârşită în anul 1998 de pictorii Georgescu Cătălin şi Jeni, preot fiind Alniţei Claudiu cu contribuţia enoriaşilor.” Din datele monografice trimise de Protoierie, în anul 1957, Episcopiei Constanţa, aflăm că biserica, în formă de navă, a fost ridicată în anul 1872 (informaţia provenea de la preotul cu care a stat de vorbă Marin Mareş), din cărămidă, că a ars la 1885 şi a fost refăcută în anul următor, prin stăruinţa credincioşilor, informaţie ce nu corespunde realităţii, pentru că într-adevăr biserica a luat foc, dar nu în anul 1885, ci în noaptea de 9 august 1883, când din neglijenţa servitorilor, s-a aprins biserica cătunului Bogata, judeţul Ialomiţa, arzând întreg acoperământul şi obiectele aflate în întru. [Monitorul Oficial, nr. 125 din 10 (22) septembrie 1883, p. 2563.] Tot din Monitorul Oficial aflăm şi că biserica a fost reconstruită în anul următor: ”Moriţ Aidman din oraşul Călăraşi, binevoind a oferi gratis 20 grinzi de salcie, pentru reconstruirea bisericii din cătunul Bogata, pendinte de comuna Rasa, plasa Borcea, ministerul exprimă viile sale mulţumiri numitului domn, pentru această lăudabilă faptă. [Monitorul Oficial, nr. 255 din 23 februarie (6 martie) 1884, p. 6512.] Biserica Sf. Nicolae din parohia Bogata a fost înscrisă pe lista monumentelor istorice la poziţia CL-II-m-B-14669, avizată în anul 2004 de CNMASI. [Almanah bisericesc 2007, p. 168.] În urma efectuării lucrărilor de consolidare şi amenajare, inclusiv a picturii, în ziua de 6 decembrie 2006, odată cu prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae şi a hramului comunităţii, a avut loc resfinţirea bisericii din parohia Bogata. [Ibidem, p.211; Bărăganul Ortodox, anul IV, nr. 43, decembrie 2006, p. 9.] Iată textul celei de a doua pisanii: „Cu voinţa Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, s-a restaurat această sfântă biserică cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Doctor Damaschin Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi smerita osteneală a preotului paroh Popescu Cătălin-Gabriel, din daniile doamnei Angela Vasile din Bucureşti, au mai contribuit şi alţi binefăcători: Primăria Grădiştea - Primar Alexandru Boboc, S.C. Trans Electric Power S.A. director Ion Bănică, domnul Costin Drăgan, Costel Voicu, Gheorghe Caraion precum şi obştea satului. restaurarea bisericii a fost realizată de pictorul Gavril Mocenco din Bucureşti. Slujba de resfinţire a fost săvârşită de P.S. Damaschin înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi în anul mântuirii 2006, luna decembrie, ziua 6.”

ARHITECTURA

Sfântul lăcaş are configuraţia unei nave prelungite cu lungimea de 19 m şi lăţimea de 7 m. Temelia este de piatră, zidurile din cărămidă şi este acoperită cu tablă galvanizată. Posedă o singură turlă pe pronaos cu o cruce mare de fier. Pridvorul are forma de pătrat cu deschidere în două uşi. Pronaosul are formă dreptunghiulară, acoperit de o calotă sferică cu pandativi, peste care se ridică singura turlă existentă, susţinută de două coloane de cărămidă. Naosul are formă dreptunghiulară acoperit cu o calotă sferică cu pandativi. Altarul este semicircular, acoperit cu o calotă cu pandantivi.

PICTURA

Nu se cunoaşte data primei picturi şi cine a executat-o. La 19 ianuarie 1959, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, comunica Protoieriei Călăraşi că în şedinţa de la 23 decembrie 1958, Consiliul Eparhial a aprobat adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica tempera, de la biserica parohiei Bogata - Rasa, asupra zugravului bisericesc autorizat Temistocle Grigorescu, conform devizului aprobat de Comisia de pictură bisericească. În urma refacerii picturii şi a solicitării Consiliului şi Comitetului parohial, la 13 decembrie 1959 a avut loc resfinţirea bisericii parohiale, slujba fiind oficiată de un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, f. 165; dos. 5/1959, f. 45.] Din datele monografice amintite mai aflăm că tâmpla bisericii are valoare artistică şi istorică, fiind construită din lemn, cu pictură aleasă şi adusă de la Curtea de Argeş. Catapeteasma păstrează pictura originală, având o însemnare pe icoana hramului, în care se distinge anul 1855.

ANEXE

Clopotniţa a fost construită în anul 1940, din schelet de lemn, învelită cu tablă, având în prezent stâlpi de fier în locul celor de lemn şi adăpostind clopotul bisericii. Casa parohială a fost construită în anul 1930 de obştea satului şi este separată de curtea bisericii. A fost de-a lungul timpului locuită de preotul paroh. A fost reparată în anul 2010, costurile reparaţiei în sumă de 1165 lei, fiind suportate din fonduri proprii. Între preoţii care au slujit la biserica din satul Bogata, documentele amintesc, pe lângă cei menţionaţi în Catagrafia din anul 1810, pe: Grigore Ioan la 1832-1842; Popa Neicu la 1842; Preotul Petre la 1852; Stănescu Aurel-seminarist gr. II, hirotonit preot la 1 decembrie 1928 şi numit paroh, în mod onorific, până în anul 1937, pe seama parohiei Bogata. [Tomis, anul VI, nr. 1, ianuarie 1929, p. 17-18; A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1941, f. 181.] A activat apoi, în continuare, până la 2 decembrie 1956; preot Aurel Nicolescu, licenţiat în teologie; preot Şerban Ion, licenţiat în teologie, transferat aici de la parohia Valea Teiului, judeţul Argeş, la 1 iunie 1957 [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 566-567; dos.8/1959-1960, f. 222.]; preot Bălăşescu Nicolae, licenţiat în teologie; preot Comănescu Vasile-Vicenţiu, hirotonit preot în anul 1983, pe seama parohiei Bogata şi rămas aici până în anul 1990; preot Pruncu Emanoil. preot Popescu Cătălin - Gabriel, hirotonit pe seama parohiei Bogata, la 24 noiembrie 2002 până în 2009. [Almanah Bisericesc 2003, p. 260. ] preot Toader Marian, 2009 - 2015 (30 noiembrie);preot Spiroiu Mișu 1 decembrie 2015 - prezent.ACTIVITĂŢI

Parohia desfășoară următoarele activități: lunar, familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul ”Hristos împărtășit copiilor”. Parohia are Bibliotecă parohială.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...